Mieszkanie Plus w Olsztynie
Mieszkanie Plus Olsztyn 2021 – wnioski, informacje
1 stycznia 2021
Co to jest karencja w spłacie kredytu?

Co to jest karencja w spłacie kredytu?

Jestem w BIK-u, czy mam szansę na kredyt?

Jeśli sądzą Państwo, że w BIK mogą być zawarte informacje o nieterminowej spłacie zobowiązań, warto udać się do Doradcy Finansowego, wiedza o rynku i bogaty wybór spośród wszystkich ofert banków pozwoli znaleźć rozwiązanie, by mogli Państwo zrealizować swoje marzenia.

Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę.

Podpisując umowę kredytową należy sprawdzić na jakiej zasadzie obliczane jest oprocentowanie i marża banku. Czasami bank udziela preferencyjnego , jednakże jest ono ważne np. tylko rok lub dwa lata. Warto przeanalizować także tabelę opłat i prowizji pod katem dodatkowych obciążeń finansowych w przypadku korzystania ze wcześniejszej spłaty bądź przewalutowania. Istotne są również załączniki do umowy kredytowej. Część postanowień przenoszonych jest z umowy do regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, umowa nie.

Na co mogę wziąć u was kredyt?

Money Expert pomaga w doborze oferty spośród kredytów hipotecznych na zakup mieszkania, domu, remont, budowę, a także konsolidację, refinansowanie i pożyczkę. Ponadto w naszej ofercie znajdują się atrakcyjne kredyty gotówkowe.

Jaką prowizję zapłacę za udzielenie kredytu?

To zależy od wielu czynników (m. in. wyboru banku, oferty, waluty, czy prowizja będzie skredytowana), i może wynosić od 0% do 2%-3%. Jest to standardowa opłata jaką pobiera bank.

Czy są kredyty ze stałym oprocentowaniem?

Przy kredytach udzielanych na dłuższy okres zwykle stosuje się oprocentowanie zmienne. Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej są na naszym rynku rzadkością. Stałe stopy procentowe bank ustala na podstawie prognoz, co do kształtowania się stóp procentowych w przyszłości. Przy wyborze kredytu o stałym oprocentowaniu należy wziąć pod uwagę przewidywania rynkowe co do zmian stóp procentowych. Warto zwrócić uwagę, że przy tego typu oprocentowaniu kredytów zawsze występuje opłata za wcześniejszą spłatę.

Co to jest rzeczywista stopa procentowa?

(APR) Jest to stopa, która ułatwia porównanie ofert bankowych, a także ukazuje, jaki jest rzeczywisty koszt kredytu. APR uwzględnia oprocentowanie nominalne, prowizję, opłaty manipulacyjne i przygotowawcze. Pojęcie to zostało wprowadzone poprzez Ustawę o kredycie konsumenckim i nakłada na Banki obowiązek podawania wysokości rzeczywistej stopy procentowej w przypadku kredytów podlegających regulacjom tej Ustawy.

Co to jest oprocentowanie zmienne?

Uzależnione jest od sytuacji rynkowej (zmienne co 1 miesiąc, co 3 miesiące lub co 6 miesięcy) i ustalane w oparciu o obowiązujące na rynku stopy referencyjne: WIBOR, LIBOR, EUIBOR. Oprocentowanie zmienne: Ustalane jest w stosunku rocznym na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na kilku czynnikach lub: może składać się marży banku i stopy referencyjnej, gdzie marża jest stała w całym okresie kredytowania, a stopa referencyjna jest przyjętą w umowie ceną danej waluty na rynku walutowym.

Co to jest oprocentowanie stałe?

Oprocentowanie niezmienne w okresie wskazanym w umowie kredytowej, bez względu na sytuację rynkową (może być ustalane na okres 2, 3, 4, 5 lat i po jego upływie negocjowane).

Co to są różnice kursowe i jakie ma to znaczenie na koszt mojego kredytu?

Różnice kursowe powstają na skutek wahań kursów kupna i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych oraz wzajemnych zmian poziomów kursów innych walut. Jeśli posiadamy kredyt denominowany walutą obcą, a cena jej zaczyna rosnąć to musimy liczyć się ze wzrostem miesięcznie płaconej raty. Różnica między kursem kupna waluty a kursem jej sprzedaży to tzw. Spread, ma on istotne znaczenie gdy decydujemy się na tzw. kredyt walutowy. Przy wypłacie kredytu stosowany jest kurs kupna (niższy) a sama spłata kredytu odbywa się po kursie sprzedaży (wyższym). Spread podnosi wysokość kapitału do spłaty. Warto więc wybierać te banki w których różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży danej waluty jest niska.

Co to są różnice kursowe i jakie ma to znaczenie na koszt mojego kredytu?
Co to są różnice kursowe i jakie ma to znaczenie na koszt mojego kredytu?

Dlaczego w niektórych bankach marża może ulegać zmianie w trakcie trwania umowy?

Na oprocentowanie kredytu bankowego z reguły składa się odpowiednia stopa referencyjna wraz z marżą. W niektórych banki oprocentowanie jest ustalane odgórnie przez zarząd – w takiej sytuacji możemy przyjąć, że marża może się zmieniać wielokrotnie w trakcie umowy. Są także banki w których marża jest zapisana w umowie jako wartość stała, która nie może się zmienić w trakcie umowy, lub może się zmienić jedynie w ściśle określonych w umowie sytuacjach ( np. opóźnienia w spłacie kredytu).

Czy mogę sprzedać nieruchomość z niespłaconym kredytem

Sprzedaż mieszkania z niespłaconym kredytem jest możliwa. W takiej sytuacji w umowie przedwstępnej należy zapisać jaka część środków kupującego zostanie przelana na rachunek bankowy powiązany z kredytem.

Czy mając jedną nieruchomość mogę zaciągnąć dwa kredyty na różnych parametrach – czytaj różne cele ?

Obciążając hipotekę jednej nieruchomości można wziąć dwa kredyty, których cele będą różne. Można np. wziąć kredyt na remont mieszkania oraz kredyt konsolidacyjny. Jeżeli bierzemy dwa kredyty z reguły musimy zrobić to w jednym banku. Istnieje także możliwość otrzymania jednego kredytu, który zawierał będzie w sobie różne cele – np. refinansowanie i remont.

Co oznacza rata równa?

Raty kapitałowo-odsetkowe, na które składają się pełne należne odsetki za dany okres obrachunkowy (np. 1 mies.) oraz część kapitału. Wysokość miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych jest równa przez cały okres obowiązywania danej stopy procentowej (np. przez 6 miesięcy). Klient spłaca w tym okresie raty w jednakowej wysokości, a następnie ustalana jest nowa wysokość raty w oparciu o aktualną stopę procentową.

Co oznacza rata malejąca?

Raty kapitałowo-odsetkowe w ramach spłaty kredytu, na które składają się równe raty kapitałowe (uzyskane przez podzielenie kwoty udzielonego kredytu przez liczbę rat określonych przez klienta) oraz odsetki naliczone od aktualnej kwoty zadłużenia.

Co to jest Księga Wieczysta?

Księgi Wieczyste prowadzone są dla nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego, oznacza to, że z treści Księgi Wieczystej dowiemy się, kto jest właścicielem nieruchomości, znajdziemy opis nieruchomości oraz informacje o ewentualnych obciążeniach ciążących na nieruchomości. Prawo stanowi, że wgląd do Księgi Wieczystej jest jawny, zatem planując zakup możemy i powinniśmy sprawdzić stan Księgi. Charakterystyczne jest to, że dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną Księgę Wieczystą, w której opisana jest historia lokalu, działki czy domu.

Co to jest hipoteka?

Hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności, w przypadku kredytów hipotecznych zabezpieczeniem spłaty tego kredytu ustanowionym na rzecz banku. Informacja o zabezpieczeniu wierzytelności hipoteką pojawia się w dziale IV Księgi Wieczystej nieruchomości, który nosi tytuł IV Hipoteki. W celu zabezpieczenia kredytu, kredytobiorca składa w sądzie wniosek o wpis hipoteki, do czego zobowiązuje go umowa kredytowa podpisana z przedstawicielem banku.

Co to jest karencja w spłacie kredytu?

Karencja to okres, w którym bank dokonuje zawieszenia spłaty kapitału kredytu, w tym okresie Kredytobiorca spłaca jedynie odsetki. Karencja występuje w sytuacjach, gdy wnioskujemy o kredyt wypłacany w transzach, do czasu wypłaty całości wnioskowanego kapitału bank nakłada na kredytobiorcę obowiązek spłaty jedynie odsetek od uruchomionej części kredytu.

Co to jest karencja w spłacie kredytu?
Co to jest karencja w spłacie kredytu?

Czy mogę uzyskać kredyt mieszkaniowy nie posiadając wkładu własnego?

Oczywiście, że tak. Bank jednak będzie wymagał ubezpieczenia niskiego (bądź brak) wkładu własnego.

Ile przeciętnie należy czekać na wpis do księgi wieczystej?

Sam wpis hipoteki do KW trwa ok. 2-3 miesiące.

Czym się różni się hipoteka zwykła od kaucyjnej?

Hipoteka zwykła zabezpiecza wierzytelność oznaczoną co do rodzaju i wysokości – wpisana do księgi wieczystej, a kaucyjna zabezpiecza wierzytelność o wysokości nieoznaczonej – wpisana do księgi wieczystej (z reguły zabezpiecza odsetki).

Czy jest możliwe skredytowanie opłat okołokredytowych (np. notariusza, kosztów wycen, etc.)?

Tak, pod warunkiem, że kwota kredytu + w.w. opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.

Czy można wliczyć wartość działki do wartości nieruchomości i na jakich zasadach?

Tak. Jeżeli działka jest działką budowlaną z pozwoleniami na budowę to jej wartość bank wliczy w 100% w poczet wartości nieruchomości. W przypadku działki rolnej z reguły jest to 50%.